Skip to main content

Gedragsregels voor trainers, coaches en begeleiders

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 • De begeleider respecteert het privé leven van de sporter. Dring niet verder in het privéleven van sporters dan noodzakelijk is.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking als seksueel of erotisch van aard kan ervaren, zoals het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider plaatst geen discriminerende opmerkingen en onthoudt zich van seksueel getinte intimiteiten, zowel verbaal als via sociale media.
 • De begeleider zal tijdens trainingen en wedstrijden met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. De begeleider is verplicht bij signalering van seksuele intimidatie, dit te melden aan het bestuur.
 • De begeleider neemt en biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
 • De begeleider ziet er actief op toe dat deze regels worden nageleefd. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. Bij onduidelijkheden of vragen neemt de begeleider contact op met de vertrouwenscontactpersoon en/of het bestuur.