Skip to main content

Sociaal Veiligheidsbeleid

Visie en doelstellingen E.G.V.V. De Meteoor

De Meteoor wil voor jong en oud een sociaal veilige sportomgeving bieden om samen te sporten.

Om dit te bereiken heeft het bestuur van E.G.V.V. De Meteoor besloten een beleid op het gebied van sociale veiligheid op te zetten en te implementeren binnen de vereniging.

 • Het beleid is gebaseerd op verschillende pijlers. Dit zijn:
 • Het opstellen van een sociaal veiligheidsbeleid en doelstellingen
 • Het opstellen van omgangsregels voor sporters van E.G.V.V. De Meteoor
 • Het opstellen van gedragsregels voor trainers, coaches en begeleiders van E.G.V.V. De Meteoor
 • Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon
 • Het vaststellen van een aanname- en beoordelingsprocedure (nieuwe) trainers/begeleiders

In onderliggend document zullen de pijlers verder worden uitgewerkt.

Het bestuur onderschrijft de gedragsregels van de NEVOBO en Centrum Veilige Sport.

Definities:

Begeleider
Een begeleider is degene die een sportbeoefenaar in de ruimste zin des woords begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is, op en rondom de plaats waar de sportbeoefening of de voorbereiding daarop plaatsvindt, waar en hoe dan ook. Onder sportbeoefening wordt in deze definitie begrepen zowel de sportactiviteiten zelf als alle activiteiten die een directe relatie met die sportbeoefening hebben.

Bestuur
Het volledige bestuur van de E.G.V.V. DE Meteoor.

Coach
Een coach is degene die het ontwikkelproces van een team of individuele sporters in wedstrijdsituaties en daarbuiten tracht te verbeteren.

Trainer
Een trainer is degene die zorgdraagt voor een training om de fysieke en mentale prestatie van sportbeoefenaars te verbeteren en aangesteld is door het bestuur van de E.G.V.V. DE Meteoor.

Vertrouwenscontactpersoon
Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is degene die een eerste aanspreekpunt is voor alle personen binnen de vereniging ten aanzien van de sociale veiligheid. De VCP is aangesteld door het bestuur.

Sociaal veiligheidsbeleid- en doelstellingen

E.G.V.V. De Meteoor (kortweg De Meteoor) wil een veilige sportomgeving bieden voor jong en oud.

De Meteoor onderschrijft de gedragsregels van de NEVOBO en Centrum Veilige Sport.

Dit houdt in dat wij van alle sporters binnen de vereniging een sportieve en open houding verwachten ten aanzien van andere (mede)sporters. Verbale en fysieke agressie wordt niet geaccepteerd. Evenals pesten en seksuele intimidatie naar elkaar, andere sporters of trainers, coaches, begeleiders.
Deze algemene uitgangspunten zijn vertaald naar omgangsregels voor sporters die zijn opgenomen in dit document.

Ook van trainers, coaches en begeleiders wordt verwacht dat het beleid en de doelstellingen van de vereniging worden onderschreven. Zij vormen een belangrijke schakel in de sfeer en de omgeving tijdens het sporten. Van hen wordt verwacht dat zij ook toezien op het gedrag van sporters, tegenstanders en publiek. Van begeleiders (trainers/coaches) wordt verwacht dat ze zich houden aan de gedragsregels voor begeleiders van NOC*NSF.

Dit algemeen beleid is uitgewerkt in onderliggende document en wordt concreet gemaakt in de genoemde doelstellingen

Doelstellingen 2019/2020

 • Preventiebeleid inclusief onderschrijven gedragscode NEVOBO, opstellen gedragsregels begeleiders
 • Opstellen omgangsregels voor spelers/ouders/bezoekers
 • Aanstellen vertrouwenscontactpersoon
 • Opstellen aannamebeleid

Seizoen 2020/2021

 • Begin seizoen 2020/2021 introductie opzetten sociale veiligheid:
  • Communiceren/bekendmaken vertrouwenscontactpersoon en rol, visie, beleid, omgangs- en gedragsregels op website.
  • Thema bijeenkomst voor trainers en coaches over sociale veiligheid, gedragsregels, i.s.m. verenigingsondersteuner Erika Hendriks. Ondertekenen gedragsregels.
  • Kennismaking VCP met leden/ouders, uitdelen van omgangsregels.
 • Aandacht voor sociale veiligheid in ledenvergadering en jaarverslag.
 • Aanvragen van VOG’s, in eerste instantie voor trainers,coaches, bestuursleden en andere vrijwilligers.

Daarna:

 • Uitdelen en ondertekenen omgangsregels aan nieuwe leden.
 • Jaarlijkse check VOG’s en updaten VOG’s elke 3 jaar.

Het bestuur heeft een vertrouwenscontactpersoon aangesteld, die voor een ieder toegankelijk is. De VCP wordt kenbaar gemaakt op de website.

Op de website staan ook de visie, het beleid, de omgangsregels en de gedragsregels.

Ieder lid van de vereniging kan in gesprek gaan of een melding van grensoverschrijdend gedrag en/of seksuele intimidatie doen bij de VCP. De VCP rapporteert, eventueel anoniem, aan het bestuur. Het bestuur heeft een meldplicht aan de NEVOBO en/of Centrum Veilige Sport. Binnen het bestuur zijn 2 bestuursleden verantwoordelijkheid voor het afwikkelen van grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie.

Onze omgangsregels voor sporters van E.G.V.V. De Meteoor

De sporter:

 • IS OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bij de vertrouwenscontactpersoon of het bestuur.
 • TOONT RESPECT: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander.
 • GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.
 • BLIJFT VAN ANDEREN AF: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.
 • HOUDT ZICH AAN REGELS VOOR GEBRUIK SOCIALE MEDIA: Tijdens trainingen en wedstrijden worden geen mobiele telefoons gebruikt. In de kleedkamer worden geen foto’s en/of video’s gemaakt. Ga respectvol om met anderen in Whatsapp-groepen.
 • HOUDT ZICH AAN DE REGELS EN RESPECTEERT AFSPRAKEN: lees deze gedragsregels en ken alle afspraken en houd je daar ook aan. Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies.
 • TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • DISCRIMINEERT NIET: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 • IS EERLIJK EN SPORTIEF: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen alcohol, drugs of doping.
 • MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSREGELS: Meld overtredingen van deze regels bij de vertrouwenscontactpersoon en/of het bestuur. Voor vragen kun je ook terecht bij de vertrouwenscontactpersoon, het bestuur en/of Centrum veilige sport.
 • GAAT VERTROUWELIJK OM MET INFORMATIE: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg de vertrouwenscontactpersoon, het bestuur en/of Centrum veilige sport.
 • DRINKT NA AFLOOP VAN HET SPORTEN ALCOHOL MET MATE EN DRINKT NIET WANNEER JE DE AUTO BESTUURT

Onze gedragsregels voor trainers, coaches en begeleiders van E.G.V.V. DE Meteoor

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 • De begeleider respecteert het privé leven van de sporter. Dring niet verder in het privéleven van sporters dan noodzakelijk is.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking als seksueel of erotisch van aard kan ervaren, zoals het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider plaatst geen discriminerende opmerkingen en onthoudt zich van seksueel getinte intimiteiten, zowel verbaal als via sociale media.
 • De begeleider zal tijdens trainingen en wedstrijden met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. De begeleider is verplicht bij signalering van seksuele intimidatie, dit te melden aan het bestuur.
 • De begeleider neemt en biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
 • De begeleider ziet er actief op toe dat deze regels worden nageleefd. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. Bij onduidelijkheden of vragen neemt de begeleider contact op met de vertrouwenscontactpersoon en/of het bestuur.

Vertrouwenscontactpersoon

Het bestuur van E.G.V.V. De Meteoor heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld.
De VCP is Monique Onvlee.

Zij is zowel telefonisch as per e-mail bereikbaar. Haar gegevens met foto zijn te vinden op de website.

Ieder lid (ouder of verzorger van jeugdlid) van de vereniging kan een melding van grensoverschrijdend gedrag en/of seksuele intimidatie doen bij de VCP.

De rol van de VCP is primair een aanspreekpunt te zijn voor leden (of ouders van) van De Meteoor die te maken hebben met onveilig gedrag. De VCP kan in samenspraak met derden beoordelen of en zo ja welke hulp gewenst is.

De VCP rapporteert bij het bestuur, indien gewenst anoniem.
Binnen het bestuur zijn 2 bestuursleden verantwoordelijkheid voor het afwikkelen van grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie: Henk Kwakernaak en Michel Morang.

Alle bestuursleden hebben een meldplicht bij Centrum Veilige Sport of Nevobo.

De VCP heeft naast een rol bij onveilig gedrag ook een preventieve rol. Zij beoordeelt of andere acties om een veiligere omgeving te creëren gewenst zijn. Minimaal jaarlijks rapporteert de VCP over de preventieve zaken aan het bestuur.

Aannamebeleid

Een zeer belangrijke schakel in een sociaal veilige sportomgeving is de trainer, coach en/of begeleider. Het bestuur is van mening dat EGVV DE Meteoor dient te beschikken over begeleiding die deze principes belangrijk vinden en onderschrijven.

Om die veilige sportomgeving te creëren dienen de begeleiders aan de volgende eisen te voldoen:

 • Iedere vrijwilliger bij de Meteoor dient te beschikken over een VOG.
 • Trainers, coaches en begeleiders kennen de omgangs- en gedragsregels.

Procedure aanname trainers, coaches en begeleiders

 • Het bestuur is verantwoordelijk voor het aanstellen van begeleiders
 • Het bestuur stelt coördinator trainers aan
 • Verantwoordelijke voert gesprek:
  • uitleg De Meteoor en het team
  • vergoeding, overeenkomst
  • bespreken omgangs- en gedragsregels
  • motivatie en referenties trainer
  • referentie check en check SI-register (tuchtregister)
 • Na (voorlopige) aanname vraagt penningmeester VOG aan.
 • Ivm AVG: de VOG wordt getoond en de penningmeester legt vast dat hij VOG heeft gezien. Elke 3 jaar wordt opnieuw een VOG aangevraagd.
 • De trainersovereenkomst en gedragsregels worden ondertekend.